Over God

Uit de schepping weten we dat er één God is. Uit zichzelf kan niemand God leren kennen. God heeft Zichzelf bekend gemaakt aan mensen en ten laatste door Zijn Zoon Jezus Christus. Er is slechts één God, die eeuwig leeft. Hij heeft alle dingen geschapen. Hij onderhoudt en bestuurt alle dingen naar Zijn soevereine wil en tot Zijn eer. God bestaat van eeuwigheid als de Drie-enige God, als drie volkomen gelijkwaardige Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ieder van de drie Personen is volmaakt God en toch is God één en ongedeeld.

De Schrift

De Bijbel of de Heilige Schrift is Gods openbaring en bestaat uit de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament. De Schrift is in zijn geheel het geïnspireerde Woord van God. De Schrift is daarom in haar oorspronkelijke vorm onfeilbaar en volkomen betrouwbaar en is het enige gezag in alle zaken van geloof en leven. Er is geen dwaling of fout in alles wat de Schrift verklaart, zowel waar zij handelt over het heil, als waar zij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur.

De zonde

De mens is goed geschapen door God naar Zijn beeld en gelijkenis. In de historische val in zonde van Adam en Eva is het gehele menselijk geslacht in zonde gevallen. Elk mens wordt van nature in zonde (gescheiden van God), als zondaar geboren en staat als zodanig schuldig tegenover God. Elk mens is van nature een vijand van God, die aan Gods oordeel onderworpen is. De mens kan zichzelf daaruit op geen enkele wijze redden. Alleen God kan en wil de mens redden door Zijn genade door het verlossingswerk van de Here Jezus Christus.

De Here Jezus Christus

De Here Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van God. Hij is zowel volkomen God als volkomen mens. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij leefde zonder zonde in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Hij heeft geleden en is aan het kruis gestorven in de plaats van zondaren. Zo heeft hij de straf voor hen gedragen en hun schuld verzoend door Zijn bloed. Na Zijn kruisdood is Hij na drie dagen lichamelijk opgestaan uit de dood en na 40 dagen opgevaren naar de hemel. Hij troont daar nu aan de rechterhand van God, is het Hoofd van Zijn uitverkoren gemeente en leeft om voor hen te bidden.

Het verlossingswerk

Door Zijn dood betaalde Christus de prijs voor Zijn gemeente, voor allen die in Hem geloven. God vergeeft hen de zonde en rechtvaardigt hen niet op grond van hun werken, maar op grond van de verdienste van Christus, die zij uit genade door het geloof ontvangen. God roept mensen tot geestelijk leven en de Heilige Geest bewerkt de wedergeboorte en geeft hen het geloof. Het behoud ligt vast in wat Christus heeft volbracht. Het offer van Christus is voldoende om alle mensen te kunnen behouden. God wil dat dit evangelie, met de welgemeende uitnodiging om tot Christus te komen en met het vrije aanbod van Gods genade, aan alle mensen wordt verkondigd met de oproep tot geloof en bekering. Iedereen die in Jezus Christus gelooft en op Hem zijn vertrouwen stelt, is behouden en is een kind van God.

De Heilige Geest

De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid. Hij is waarachtig God en Hij wordt de Trooster genoemd. Zijn werk is het verheerlijken van Christus in het leven van de gelovigen. Hij vernieuwt het hart en verlicht het verstand. Hij woont in de gelovigen en geeft hen verzekering van hun behoud. Hij bewerkt in hen een toenemende heiliging van hun leven. Hij geeft hen kracht om te getuigen van en te werken voor de Here Jezus Christus.

De Gemeente

De Gemeente is het huisgezin van God, bestaande uit allen die in Christus geloven. Christus roept Zijn gemeente op om samen te komen rond Zijn Woord, voor onderricht, gebed, gemeenschap en om de doop en het avondmaal te vieren. Vanuit de dienst aan God ontstaat ook het besef geroepen te zijn voor de dienst aan elkaar en voor de taak die de gemeente heeft naar de wereld toe om het evangelie te verkondigen.

Het discipelschap

Christus heeft kort voor Zijn Hemelvaart de apostelen opgedragen alle volken, dus alle mensen tot discipelen te maken. Een discipel is een leerling, iemand die Christus volgen wil. Dat betekent in Zijn voetstappen gaan, het kruis leren dragen, leven zoals Hij het van ons vraagt. Dit alles in gehoorzaamheid en afhankelijkheid van Christus. Het leven wordt opnieuw, nu volgens Zijn Woord, ingericht.

Het gebed

Gebed is een uiting van verlangen om God te zoeken, te ontmoeten, te spreken en Hem te aanbidden en te danken. Zowel in het verborgene als samen in de gemeente wil God gebeden zijn en verheerlijkt worden.

De doop

De Here Jezus Zelf heeft de doop als opdracht gegeven aan de gemeente. De gelovige wordt na zijn / haar belijdenis van het persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus als Redder en Heer, ondergedompeld in water in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De gelovige belijdt dat Jezus’ dood ook zijn dood was en Jezus’ opstanding zijn opstanding. De belijdenis en de doop vallen samen en zijn niet van elkaar te scheiden.

Het avondmaal

Het avondmaal is door de Here Jezus ingesteld om dit te vieren tot Zijn gedachtenis totdat Hij terugkomt. De tekenen van brood en wijn wijzen ons op Christus’ lijden en sterven in onze plaats. Het breken van het brood is het symbool van Zijn verbroken lichaam, de wijn is het symbool van Zijn bloed dat heeft gevloeid.

De hoop

Christus heeft Zijn gemeente niet zonder uitzicht achtergelaten. Wij leven in de verwachting dat de Heer Zijn gemeente tot Zich zal nemen. Hij zal Zich nog in genade wenden tot Zijn volk Israël. De gelovigen uit de heidenen zijn niet in de plaats van Israël gekomen, maar zijn als vreemde takken geënt op de edele olijf. De Here Jezus Christus zal in heerlijkheid, persoonlijk, zichtbaar en lichamelijk terugkeren. Hij zal het eindoordeel over de wereld rechtvaardig uitspreken. Alle goddelozen zullen met de satan hun eeuwige straf ontvangen. De rechtvaardigen zullen met een verheerlijkt lichaam voor eeuwig leven met Christus. God zal alle dingen nieuw maken en voor altijd alle eer ontvangen. God zal zijn alles en in allen.