Onze missie

Jezus Christus erkennen, kennen en bekend maken

Jezus Christus erkennen als Zoon van God die gekomen is om jou met God te verzoenen door de straf voor de zonde die je van God scheidt, te dragen aan het kruis van Golgotha. Hem erkennen betekent ook: erkennen dat je vergeving nodig hebt.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16 ).

Jezus Christus leer je kennen door een relatie met Hem te hebben. Deze relatie ontstaat en wordt onderhouden door de Heilige Geest, die in iedere gelovige woont en door gebed. Hem kennen heeft tot gevolg dat je Hem gehoorzaamt, dat je Zijn geboden bewaart. Dat kunnen we niet uit onszelf, maar dat werkt de Heilige Geest in ons uit.

En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren (1 Johannes 2:3 )

Het is onze opdracht om de wereld bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Het is van levensbelang dat mensen Jezus Christus erkennen als Heer over hun leven. Als mensen tot erkenning komen, is het onze opdracht om ze te maken tot discipelen: ware volgelingen van Jezus Christus.

Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld (Mattheus 28:19-20)

Onze visie

Bij het erkennen, kennen en bekend maken van Jezus Christus is het grote gebod ons uitgangspunt en de grote opdracht de uitwerking. Samengevat komen we dan tot de volgende uitgangspunten:

  1. Heb de Here God lief met geheel je hart (Aanbidding)
  2. en je naaste als jezelf (Gemeenschap)
  3. Gaat dan henen (Zending & evangelisatie)
  4. Maak discipelen (discipelschap)
  5. Leert hen onderhouden wat Ik geleerd heb (Onderwijs)

Voortdurend zijn we in alles ons bewust van onze afhankelijkheid van Christus.

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen (Johannes 15:5 ).